Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

1 Val av protokollsjusterare

2 Anmälan om utseende av Corry Thuresson (S) till ledamot och Sofia Selander (S) till ersättare i kommunfullmäktige efter Kelesh Hussein (S)

3 Korrigering av kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 114

4 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

5 Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till Karola Svensson (C) gällande framtiden för kommunens biogasanläggning

6 Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att sänka politikerarvodet

7 Falköpings kommuns delårsrapport per 31 augusti 2020

8 Budgetramförändring för infrastrukturförvaltningsarbetet

9 Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten

10 Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

11 Avtal med Trafikverket om ny överlämningsbangård vid Marjarps logistikområde

12 Exploateringsavtal gällande Mösseberg 50:19 m.fl. mellan Rangatans samfällighetsförening och Falköpings kommun

13 Entledigande av Debora Josefsson (KD) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

14 Återbesättande av uppdraget som vice ordförande i nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg efter Andreas Wändahl (L)

15 Återbesättande av uppdraget som ersättare i valnämnden efter Fekran Sawwan (S)

16 Återbesättande av uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Camilla Sjöberg (S)

17 Inträdesordning för ersättare under resterande del av mandatperioden 2019-2022

18 Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor för år 2021

19 Val av styrelse Falbygdens bredband

20 Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor för år 2021

21 Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor för år 2021

22 Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor för år 2021

23 Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd och bolagsstämmor för år 2021

24 Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor för år 2021

25 Val av ombud vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor för år 2021

26 Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor för år 2021

27 Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kulturs föreningsstämmor för år 2021

28 Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor för år 2021

29 Val av ägarrådsrepresentant till den ideella föreningen Europakorridoren

30 Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

31 Val av ombud vid årsmöten med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för år 2021

32 Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond för år 2021

33 Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete för år 2021

34 Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond för år 2021

35 Val av nämnden för stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad för år 2021

36 Val av ombud vid årsmöten med Sweden Emilia Romagna Network, SERN för år 2021

37 Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

38 Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

39 Val till styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg

40 Val av revisor till Samordningsförbundet Skaraborg för år 2021

41 Flerårsplan för åren 2021-2023 och budget för år 2021

Program
1 av 19
Publicerad
måndag 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020