Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 25 november 2013

Kommunfullmäktige i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Genomgång av partiernas nämndsprioriteringar

  Dnr 2013/00349 041

  Se tidigare utskickade budgethandlingar från kommun-fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013


 5. Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfull-mäktigegrupp om att låta Falköpings kommun bli en fristad för förföljda författare och journalister

  Dnr 2013/00214 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2013

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-09-12

  c) Kultur- och fritidsnämnden § 63/2013

  d) Motion


 6. Styrdokument i Falköpings kommun – begrepps- definitioner

  Dnr 2013/00369 004

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande med bilaga 2013-10-09


 7. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

  Dnr 2013/00339 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2013

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-10-01

  c) Kultur- och fritidsnämnden § 64/2013

  d) Nuvarande taxa – kommunal författning 2013:06


 8. Solberga Fiber, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen

  Dnr 2013/00363 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 219/2013

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-10-03

  c) Ansökan 2013-09-30 med bilaga


 9. Överenskommelse om samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

  Dnr 2013/00373 701

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-10-15

  c) Socialnämnden § 90/2013

  d) Överenskommelse

  e) Socialstyrelsens skrivelse 2013-10-02


 10. Kvartalsuppföljning september 2013

  Dnr 2013/00387 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 228/2013

  b) Ekonomens tjänsteutlåtande 2013-10-16

  c) Kvartalsrapport


 11. Lönepolicy

  Dnr 2013/00355 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2013

  b) Personalutskottet § 23/2013

  c) Förslag till ny lönepolicy


 12. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

  Dnr 2013/00392 101

  Bilaga a) Avsägelse 2013-10-16


 13. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden, ersättare i valbered-ningen och ersättare för ombud i föreningen Det finns bruk för alla

  Dnr 2013/00391 101

  Bilaga a) Avsägelse 2013-10-16

Program
2 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016