Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 28 april 2014

Kommunfullmäktige, måndagen den 28 april 2014 klockan 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Avgifter för skol- och lägerverksamhet m.m. i Ekehagens Forntidsby – ändring

  Dnr 2014/00003 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 42/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-23

             c) Kommunal författningssamling – förslag

             d) Kultur- och fritidsnämnden § 84/2013


 5. Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun

  Dnr 2014/00006 171

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 43/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-28

             c) Räddningsnämnden § 49/2013

             d) Kommunal författningssamling – förslag


 6. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

  Dnr 2013/00437 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2014

             b) Biträdande socialchefens tjänsteutlåtande 2014-01-30

             c) Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation


 7. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om utredning av vindkraftens framtid i kommunen

  Dnr 2013/00365 390

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2014

             b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2014-03-10

             c) Motionen


 8. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om seniorlunch i skolmatsalarna

  Dnr 2013/00366 622

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-03-13

             c) Tekniska nämnden § 16/2014

             d) Barn- och utbildningsnämnden § 9/2014

             e) Motionen


 9. Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligt alkohollagen – ändring

  Dnr 2014/00095 762

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 73/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-03-12

             c) Socialnämnden § 5/2014

             d) Skrivelse 2013-11-01 från Kommungemensam Alkoholhandläggning Skaraborg

             e) Nuvarande avgifter, KFS 2012:13

             f) Förslag till nya avgifter


 10. Försäljning av Forum Posthuset, del av Fanan 12, Stenstorp

  Dnr 2014/00110 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2014

             b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-03-12 med bilagor


 11. Försäljning av Gudhems förskola, Gudhem 12:5, Gudhem

  Dnr 2014/00111 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 80/2014

             b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-03-26 med bilagor


 12. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2014/00113 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 81/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-03-14


 13. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 59963 100

  Bilaga a) Revisionsberättelse med bilagor

             b) Rapporten Granskning av årsredovisning 2013


 14. Falköpings kommuns årsredovisning 2013

  Dnr 2014/00103 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 61/2014

             b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-02-27

             c) Årsredovisning  Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunledningsförvaltningen


 15. Ombudgeteringar från år 2013 till år 2014

  Dnr 2014/00104 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2014

             b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-02-27


 16. Entledigande av Janos Dios från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB samt återbesättande

  Dnr 2014/00096 107

  Bilaga a) Janos Dios avsägelse 2014-02-27


 17. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av den interna kontrollen”

             b) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av mervärdeskatt”

             c) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av näringslivsverksamheten”

             d) Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2014-03-14 om fördelning av fasta                valkretsmandat

             e) Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2014-04-08 att inte meddela                prövningstillstånd av överklagat beslut om budget för år 2013 och flerårsplan                för åren 2014–2015 (kommunfullmäktige § 136/2012)

             f) Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2013

Program
1 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016