Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 juni 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av interpellation från Tomas Ödeslätt (M) om Falköpings vänorter

  Dnr 2014/00165 198

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 44/2014

             b) Kommunstyrelsens ordförandes svar 2014-06-02


 5. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om att gynna byggandet av passivhus

  Dnr 2012/00471 225

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 102/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-04-22

             c) Byggnadsnämnden § 47/2014

             d) Motionen


 6. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om krav på socialt ansvar vid offentlig upphandling

  Dnr 2013/00470 059

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 103/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-02

             c) Socialnämnden § 42/2014 med tjänsteutlåtande

             d) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 23/2014

             e) Byggnadsnämnden § 46/2014

             f) Tekniska nämnden § 27/2014

             g) Kultur- och fritidsnämnden § 9/2014

             h) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 6/2014

             i) Räddningsnämnden § 9/2014

             j) Motionen


 7. Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

  Dnr 2014/00046 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 104/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-08

             c) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2014

             d) Missiv från Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17

             e) Förbundsordning för Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm

             f) Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg


 8. Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg

  Dnr 2014/00125 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 105/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-07

             c) Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund § 25/2014

             d) Måldokument och samverkansavtal


 9. Förtroendemannaorganisation m.m. för Falköpings kommun mandatperioden 2015–2018

  Dnr 2014/00102 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 106/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-04-28 med bilaga

             c) Förtroendemannagruppen § 16/2014

             d) Inkomna remissvar


 10. Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun – revidering

  Dnr 2014/00184 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 107/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-05-12

             c) Förtroendemannagruppen § 19/2014

             d) Förslag till nya bestämmelser


 11. Gemensam dokumenthanteringsplan för Falköpings kommun – revidering

  Dnr 2014/00179 004

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 110/2014

             b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2014-04-30

             c) Dokumenthanteringsplanen


 12. Vision för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun

  Dnr 2014/00178 403

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 111/2014

             b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2014-04-29 med bilaga


 13. VA-taxa – revidering

  Dnr 2014/00123 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 112/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-05-08

             c) Tekniska nämnden § 48/2014 med underlag

             d) Förslag till ny taxa

             e) Nuvarande taxa


 14. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00176 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-07

             c) Direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 8/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning


 15. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00177 400

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 119/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-13

             c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 1/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning


 16. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00130 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 120/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-08

             c) Direktionen för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten § 2/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning


 17. Falköpings kommuns kvartalsuppföljning mars 2014

  Dnr 2014/00150 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 121/2014

             b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-05-12

             c) Falköpings kommuns kvartalsuppföljning mars 2014

             d) Kommunstyrelsen § 93/2014


 18. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

  Dnr 2014/00206 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26


 19. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och ersättare för ombud i föreningen ”Det finns bruk för alla” samt återbesättande

  Dnr 2014/00205 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26


 20. Entledigande av Ingegerd Darius Reinholdsson (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden samt återbesättande

  Dnr 2014/00207 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-27

Program
1 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016