Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 22 juni 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Kommunrevisionens granskning av kostverksamheten

  Dnr 2015/00114 460

  Bilaga a) Tekniska nämnden § 53/2015

            b) Revisionsrapporten


 5. Besvarande av interpellation från Lena Sjödahl (M) om tillämpning av upptagningsområden vid inskrivning i förskola/skola

  Dnr 2015/00232 611

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 57/2015

            b) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar 2015-06-10


 6. Falköpings kommuns tertialuppföljning april år 2015

  Dnr 2015/00206 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 109/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-05-05

            c) Falköpings kommuns tertialuppföljning


 7. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

  Dnr 2015/00162 400

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 113/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-05-13

            c) Direktionen för Miljönämnden östra Skaraborg § 1/2015

            d) Revisionsberättelse

            e) Granskningsrapport

            f) Årsredovisning


 8. Organisatorisk placering av det kommunala handikapprådet

  Dnr 2015/00075 731

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 114/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-05-04

            c) Tekniska nämnden § 38/2015

            d) Hemställan om yttrande

            e) Socialnämnden § 26/2015


 9. Revidering av plan- och bygglovstaxa för Falköpings kommun

  Dnr 2015/00147 206

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 115/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-07

            c) Byggnadsnämnden § 41/2015

            d) Förslag till ny plan- och bygglovstaxa


 10. Revidering av bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun

  Dnr 2015/00072 311

  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 116/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-05-13

            c) Tekniska nämnden § 43/2015

            d) Nuvarande bestämmelse


 11. Revidering av sotningsfrister för Falköpings kommun

  Dnr 2015/00163 174

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 117/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-13

            c) Räddningsnämnden § 17/2015

            d) Tidsintervaller för sotning


 12. Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet

  Dnr 2015/00184 710

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-11

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 40/2015

            d) Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa


 13. Entledigande av Martin Lundin (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00267 101

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Martin Lundin (SD) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB

  Dnr 2015/00241 101

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Lina Ahl (S)

  Dnr 2015/00247 115

  Bilaga a) Skaraborgs tingsrätts protokoll 2015-06-01


 16. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                     vissa funktionshindrade, kvartal 1

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1

Program
1 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016