Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 26 april 2021

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping, måndag den 26 april 2021 klockan 17:00 för behandling av nedanstående ärenden.

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Information om kommunrevisionens granskning av investeringar i biogasanläggningen

4. Information om kommunrevisionens granskning av rutiner, ansvarsfördelning och kommunikation kring upphandling av matavfall till biogasanläggningen

5. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet

6. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2020

7. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 (Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunens webbplats och på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning)

8. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2020

9. Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda

10. Överflyttning av allmänna handlingar från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden

11. Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021

12. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

13. Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på Marjarps industriområde

14. Entledigande av Johanna Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska organisationen

15. Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Föredragningslistan finns även på webbplatsen www.falkoping.se/politik

Göran Helmersson

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 26 april 2021