Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 juni 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel

  Dnr 2015/00615 053

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 131/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 16

            c) Tekniska nämnden § 34/2016

            d) Kommunstyrelsen § 44/2016

            e) Motionen


 5. Besvarande av motion från Annika Carp (L) om att HBT-certifiera en äldre- eller omsorgsboendeavdelning

  Dnr 2015/00625 730

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 132/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 28

            c) Socialnämnden § 48/2016

            d) Kommunstyrelsen § 45/2016

            e) Motionen


 6. Falköpings kommuns tertialuppföljning april 2016

  Dnr 2016/00256 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 134/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 13

            c) Tertialrapporten


 7. Budgetramförändring för hyreskostnader, kapitalkostnader med mera år 2016

  Dnr 2016/00258 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 135/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 16


 8. Antagande av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

  Dnr 2016/00225 049

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 137/2016

            b) Kommunjuristens och ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 18

            c) Förslag till policy


 9. Antagande av arbetsmarknadsstrategi

  Dnr 2016/00244 142

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 138/2016

            b) Chefen för logistik och infrastrukturs tjänsteutlåtande 2016-04- 26

            c) Förslag till strategi


 10. Ansökan från Borgunda byanäts ekonomiska förening om borgen för bredbandsutbyggnad

  Dnr 2016/00254 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 29

            c) Ansökan


 11. Återbesättande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)

  Dnr 2016/00168 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 82/2016


 12. Entledigande av Helena Wigh (SD) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Avsägelse


 13. Entledigande av Lilian Odh (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2016/00297 101

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00323 023

  Bilaga a) Avsägelse

 15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 1 2016

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 2016

            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-05-12

Program
1 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016