Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 29 augusti 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om kommungemensamt ägande av tankstationerna för biogas

  Dnr 2015/00626 392

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 152/2016

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2016-05-26

            c) Kommunstyrelsen § 46/2016

            d) Motionen


 5. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) och Sonja Eriksson (SD) om att avsluta engagemanget i Miljö-samverkan östra Skaraborg och inrätta en miljönämnd i kommunen

  Dnr 2016/00044 400

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 153/2016

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2016-05-26

            c) Kommunstyrelsen § 77/2016

            d) Motionen


 6. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om ekonomisk beräkning och redovisning för invandring, mångkultur och integration i Falköping

  Dnr 2016/00047 130

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 154/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-22

            c) Kommunstyrelsen § 78/2016

            d) Motionen


 7. Reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning

  Dnr 2016/00328 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 156/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13

            c) Förslag till reglemente


 8. Handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköping och Tidaholms kommuner 2016–2019

  Dnr 2015/00618 171

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 157/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-09

            c) Förslag till handlingsprogram


 9. Flytt av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00260 816

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 158/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 46/2016

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 25/2016


 10. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2015

  Dnr 2016/00274 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 161/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-08

            c) Delårsrapporten med bilagor


 11. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2015

  Dnr 2016/00273 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 162/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-08

            c) Årsredovisningen med bilagor


 12. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 95/2016


 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Lilian Odh (M)

  Dnr 2016/00297 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 96/2016


 14. Entledigande av Krister Sjölin (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00351 023

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Anna Bendefors (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00371 023

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-08-11

Program
1 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016