Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Kommunfullmäktige hade sitt sammanträde måndagen den 30 januari 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet så förrättas en andaktsstund och strax efter det så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om att starta upp en intraprenad i någon eller några av kommunens verksamheter


  Dnr 2016/00387 109

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 1/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-11-03

            c) Kommunstyrelsen § 180/2016

            d) Motionen


 5. Revidering av arkivreglemente


  Dnr 2016/00495 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 4/2017

            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2016-11-07

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente


 6. Revidering av reglemente för rådet för funktions-hinderfrågor


  Dnr 2016/00554 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 5/2017

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-12-06

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Tekniska nämnden § 108/2016


 7. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2016


  Dnr 2016/00497 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-29

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 20/2016

            d) Delårsrapporten

            e) Revisorernas bedömning

            f) Granskningsrapporten


 8. Försäljning av del av fastigheterna Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8 i Falköping till Fastighetsaktiebolaget Mösseberg för uppförande av lagerterminal


  Dnr 2016/00579 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2017

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-12-12

            c) Förslag till avtal med bilagor


 9. Investering i spåranslutning vid lagerterminal på Brogärdet


  Dnr 2016/00571 501

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 11/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-12-07


 10. Återbesättande av uppdragen som ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB och ledamot i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg efter Julia Björck (S)


  Dnr 2016/00519 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 164/2016


 11. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren


  Dnr 2016/00569 101

  Bilaga a) Avsägelse


 12. Entledigande av Emil Estébanez (V) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden


  Dnr 2016/00584 023

  Bilaga a) Avsägelse


 13. Entledigande av Birgitta Friggeråker (C) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden


  Dnr 2016/00591 023

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Adam Johansson (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden


  Dnr 2016/00603 023

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden


  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-12-09

Program
1 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017