Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 27 maj 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen om mark- och exploateringsinvesteringar

 4. Förändring av struktur för dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning

 5. Taxa för hunddagiset Tassen

 6. Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola

 7. Iordningställande av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2

 8. Försäljning av Diamanten 1–2 till Falköpings Hyresbostäder AB

 9. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

  verksamhetsåret 2018


 10. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

  verksamhetsåret 2018


 11. Revisionsberättelse och årsredovisning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

  verksamhetsåret 2018


 12. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet för verksamhetsåret 2018

 13. Valärende

 14. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019