NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 12 december 2011

Genomgång av ärendelistan med Ingegerd Darius

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om förbud mot trottoarpratare

 5. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktige-grupp om barnfattigdom

 6. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om inrättande av en frivilligcentral

 7. Bestorps naturreservat - utökning

 8. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

 9. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

 10. Sotning - ny taxekonstruktion

 11. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

 12. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
1 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016