NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 12 december 2011

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om förbud mot trottoarpratare

 5. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktige-grupp om barnfattigdom

 6. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om inrättande av en frivilligcentral

 7. Bestorps naturreservat - utökning

 8. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

 9. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

 10. Sotning - ny taxekonstruktion

 11. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

 12. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
2 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016