Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 augusti 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Kommunrevisionens granskning av den interna kontrollen år 2013

  Dnr 2014/00084 007

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 128/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-05-27

            c) Revisionsrapporten


 5. Kommunrevisionens granskning av anläggningsredovisning

  Dnr 2013/00467 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 109/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-04-04

            c) Revisionsrapporten


 6. Kommunrevisionens granskning av av mervärdesskatt

  Dnr 2014/00085 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 108/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-04-04

            c) Revisionsrapporten


 7. Besvarande av motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om aktivitets/rehab- och arbetscenter

  Dnr 2014/00070 142

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 126/2014

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-06-05

            c) Socialnämnden § 64/2014 med yttrande

            d) Styrelsen för Det finns bruk för allas remissvar

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 14/2014

            f) Kommunstyrelsen § 54/2014

            g) Motionen


 8. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om turistväg från Karleby via Ekornavallen mot Varnhem

  Dnr 2014/00069 840

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 127/2014

            b) Trafikingenjörens och turistchefens tjänsteutlåtande 2014-05-27

            c) Kommunstyrelsen § 53/2014

            d) Motionen


 9. Ändring av riktlinjer för allmänhetens frågestund

  Dnr 2014/00208 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 129/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-06-03 med bilaga


 10. Nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

  Dnr 2014/00229 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 131/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-06-04

            c) Förslag till nytt ägardirektiv


 11. Förvärv av byggnad på ofri grund på Mösseberg 50:25, Nils Ericssonsgatan 11, Falköping

  Dnr 2014/00241 252

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 142/2014

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

                2014-06-04 med bilaga


 12. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – första kvartalet 2014

  Dnr 2014/00234 700

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 145/2014

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-06-13

            c) Socialnämnden § 58/2014

            d) Socialnämndens arbetsutskott § 127/2014

            e) Rapport


 13. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – första kvartalet 2014

  Dnr 2014/00235 700

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2014

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-06-13

            c) Socialnämnden § 58/2014

            d) Socialnämndens arbetsutskott § 126/2014

            e) Rapport


 14. Entledigande av Hans Henemyr (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

  Dnr 2014/00215 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-04


 15. Entledigande av Kristina Åhslund (S) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2014/00216 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-25


 16. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av rutin för bisysslor

Program
1 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016