Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 27 april 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 april 2015 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Antagande av friluftsplan för Falköpings kommun

  Dnr 2011/00073 430

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 30/2015

            b) Kommunstyrelsen § 50/2015

            c) Stadsbyggnadschefens och kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-01-28

            d) Samrådsredogörelse

            e) Friluftsplan

  Friluftsplanen finns på http://www.falkoping.se/friluftsplan">http://www.falkoping.se/friluftsplan


 5. Inrättande av mångfaldsutskott istället för integrationsutskott

  Dnr 2015/00108 130

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 70/2015

            b) Bitr. kommundirektörens tjänsteutlåtande 2015-02-24


 6. Översyn av det handikappolitiska programmet

  Dnr 2014/00297 731

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 76/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-03-11

            c) Socialnämnden § 61/2015


 7. Borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping

  Dnr 2015/00104 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 80/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-03-10

            c) Ansökan


 8. Försäljning av byggnader och mark vid Klockaregården till Falbygdens Hästsportförening

  Dnr 2015/00112 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2015

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2015-03-11 med bilaga


 9. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2015/00110 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-03-19 med bilaga


 10. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Jonas Landén (SD)

  Dnr 2015/00117 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2015


 11. Entledigande av Martin Staberg (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00123 023

  Bilaga a) Avsägelse 2015-03-16


 12. Entledigande av Magdalena Sahlén (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2015/00128 023

  Bilaga a) Avsägelse 2015-03-18


 13. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2014

  Dnr 2015/00172 007

  Bilaga a) Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor

            b) Granskning av årsredovisning 2014


 14. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2014

  Dnr 2015/00091 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 64/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-03-17

            c) Årsredovisning 2014

  Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunledningsförvaltningen


 15. Ombudgeteringar från år 2014 till år 2015

  Dnr 2015/00122 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 65/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-03-17


 16. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Tekniska nämndens slutredovisningar för större byggnads- och anläggningsprojekt

            b) Barn- och utbildningsnämndens svar på kommunrevisionens fråga om särskilt stöd till               elever

            c) Kommunrevisionens granskning av räddningsnämnden

Program
2 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016