Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 oktober 2015 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om tjänstegaranti inom byggnadsnämndens

  ansvarsområde

  Dnr 2015/00063 231

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 179/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-09

            c) Byggnadsnämnden § 105/2015

            d) Kommunstyrelsen § 100/2015

            e) Motionen


 5. Delårsrapport för Falköpings kommun år 2015

  Dnr 2015/00366 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 184/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-08-25

            c) Falköpings kommuns delårsrapport

            d) Revisorernas bedömning

            e) Granskningsrapport


 6. Regler för kommunalt partistöd

  Dnr 2015/00374 104

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 185/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-05-27

            c) Förslag till regler för kommunalt partistöd


 7. Inrättande av en demokratiberedning

  Dnr 2015/00325 001

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 187/2015

            b) Majoritetens förslag 2015-08-10


 8. Val av demokratiberedning

  Dnr 2015/00490 102


 9. Ändring av årsarvodet för barn- och utbildningsnämndens ordförande

  Dnr 2015/00437 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 188/2015

            b) Majoritetens förslag 2015-09-15


 10. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

  Dnr 2015/00308 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 189/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-22

            c) Förslag till reviderade riktlinjer


 11. Revidering av Skaraborgs kommunalförbunds förbundsordning

  Dnr 2015/00329 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 191/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-09-15

            c) Skaraborgs kommunalförbund § 15/2015

            d) Förslag till ny förbundsordning


 12. Revidering av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning

  Dnr 2015/00301 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 192/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-08-27

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 9/2015

            d) Förslag till ny förbundsordning


 13. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016

  Dnr 2015/00230 356

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-03

            b) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 6/2015

            c) Förslag till taxa


 14. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

  Dnr 2015/00296 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 9/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


 15. Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

  Dnr 2015/00295 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 195/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 10/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


 16. Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

  Dnr 2015/00297 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 12/2015

            d) Förslag till taxa


 17. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

  Dnr 2015/00385 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 197/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-14

            c) Tekniska nämnden § 80/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


 18. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar

  Dnr 2015/00393 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 58/2015


 19. Ändring av avgifter vid Ekehagens forntidsby år 2016

  Dnr 2015/00395 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 199/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2015


 20. Ändring av avgifter vid Falbygdens museum

  Dnr 2015/00394 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 200/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 59/2015


 21. Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokaler

  Dnr 2015/00406 640

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 201/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-15

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 71/2015

            d) Förslag till taxa


 22. Upprättande av vattenskyddsområde i Kättilstorp och Åsarp

  Dnr 2015/00305 422

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-25

            c) Tekniska nämnden § 68/2015

            d) Samrådsredogörelse


 23. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2015

  Dnr 2015/00377 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-24


 24. Entledigande av Mantas Mazeitavicius (SD) från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

  Dnr 2015/00458 101

  Bilaga a) Avsägelse


 25. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00489 101

  Bilaga a) Avsägelse


 26. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00488 101

  Bilaga a) Avsägelse


 27. Entledigande av Zarah Meyner (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i barn och

  utbildningsnämnden

  Dnr 2015/00496 101

  Dnr 2015/00488 101

  Bilaga a) Avsägelse


 28. Entledigande av Johanna Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2015/00501 101

  Bilaga a) Avsägelse


 29. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 2

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2


 30. Flerårsplan för åren 2016–2018 och budget för år 2016

  Dnr 2015/00367 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 207/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-08-25

            c) Flerårsplan


            Övriga budgetförslag

            d) Moderaternas budgetförslag

Program
1 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015