Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 30 november 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 november 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

  Dnr 2015/00088 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 213/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-25

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 68/2015

            d) Kommunstyrelsen § 101/2015

            e) Motionen


 5. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun

  Dnr 2015/00264 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-14

            c) Förslag till reviderad arbetsordning

            d) Nuvarande arbetsordning


 6. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun

  Dnr 2015/00477 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 215/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-22

            c) Förslag till reviderade bestämmelser

            d) Nuvarande bestämmelser


 7. Revidering av pensionsriktlinjen

  Dnr 2015/00276 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2015

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2015-06-01

            c) Förslag till reviderad pensionsriktlinje


 8. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för de kommunala bolagen

  Dnr 2015/00363 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-08-24


 9. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för Ekehagens Forntidsby AB

  Dnr 2015/00509 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-28


 10. Ansökan från Påverås-Marka fiberekonomisk förening om kommunal borgen

  Dnr 2015/00468 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 222/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-01

            c) Ansökan


 11. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00449 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-20

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 12/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport


 12. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00454 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-21

            c) Direktionen för Skaraborgsvatten § 12/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport


 13. Ändring av taxa för felparkeringsavgifter

  Dnr 2015/00462 315

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-12

            c) Tekniska nämnden § 92/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


 14. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2016

  Dnr 2015/00549 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag


 15. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016

  Dnr 2015/00504 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-20


 16. Återbesättande av uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden efter Mantas Mazeitavicius (SD)

  Dnr 2015/00458 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2015

            b) Avsägelse


 17. Entledigande av Ingrid Martens (C) från uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden

  Dnr 2015/00525 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
1 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016