Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 januari 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av interpellation från Ed Kahrs (M) om samarbete med alternativa aktörer inom kommunens verksamheter

  Dnr 2015/00627 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 169/2015

            b) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar 2016-01-12


 5. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om urinseparering

  Dnr 2015/00137 351

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 2/2016

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-11-25

            c) Miljönämnden östra Skaraborg § 40/2015 med bilagor

            d) Tekniska nämnden § 79/2015

            e) Byggnadsnämnden § 106/2015

            f) Kommunstyrelsen § 102/2015

            g) Motionen


 6. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00562 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2016

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-12-15

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 17/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport


 7. Ansökan från samfällighetsföreningen Fågeluddens VA om kommunal borgen för byggnadskreditiv

  Dnr 2015/00588 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 9/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-01

            c) Ansökan


 8. Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om justering av kostnad för moduler vid Kinnarps förskola

  Dnr 2015/00595 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-02

            c) Barn- och utbildningsförvaltningen § 111/2015


 9. Förslag till bildande av naturreservatet Mössebergs östsluttning i Falköpings kommun

  Dnr 2013/00286 265

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2016

            b) Kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-11-20 med bilagor


 10. Försäljning av fastigheterna Plåtslagaren 19 och 20 på Nygatan/Landbogatan/Repslagaregatan i Gamla Stan, Falköping

  Dnr 2015/00611 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2016

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-12-04 med bilaga


 11. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

  Dnr 2015/00571 250

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 24/2016

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-11-23 med bilaga


 12. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)

  Dnr 2015/00602 115

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 176/2015

            b) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt


 13. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00623 101

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00014 101

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00015 101

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden


  Dnr 2016/00016 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
1 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016