Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Stadshuset måndag den 28 februari klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden:

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun

4. Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

5. Ändring av kommunstyrelsens reglemente

6. Ändring av tekniska nämndens reglemente

7. Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente

8. Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget för år 2022

9. Startbesked för projektet "Nybyggnad av korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska nämndens investeringsbudget

10. Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2021

11. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg per den 30 juni 2021

12. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021

13. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2021

14. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2021

15. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2021

16. Avslutande av kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026

17. Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping

18. Val av styrelse i Fastighetsaktiebolaget Okularet 12

19. Val av lekmannarevisor i Fastighetsaktiebolaget Okularet 12

20. Val av ägarrepresentant till Samordningsförbundet Skaraborg år 2022

21. Nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen för Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg

22. Entledigande av Björn Perneborn (L) från uppdraget som ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

23. Entledigande av Jonas Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i valnämnden

24. Entledigande av Åke Högberg (C) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

25. Entledigande av Josef Samuelsson (KD) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

26. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)

27. Återbesättande av uppdraget som ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar Johanzon (S)

28. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Göran Helmersson

Program
1 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022