Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 april 2016 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Information om resultatet av ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsstrateg Sarha Eng informerar

Besvarande av interpellation från Maddelene Larsson (SD) om familjerna i Falköping

Besvarande av motion från Inger Lilja (V) om att erbjuda samtliga tjejer feministiskt självförsvar i högstadiet och gymnasiet

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att återuppliva karnevalen i Falköping

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om elektroniska voteringssystem

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2015

Falköpings kommuns årsredovisning med verksamhetsberättelser för år 2015

Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunledningsförvaltningen

Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2015 till år 2016

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

Köp av fastigheten Sankt Bernhard 9, Botvidsgatan 43, Falköping

Försäljning av del av fastigheten Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27, Falköping

Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera

Upphävande av taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor

Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram för dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Redovisning av obesvarade motioner april 2016

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016–2018

Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna, SERN

Återbesättande av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Mattias Lindgren (MP)

Entledigande av Viktor Hansson (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Anmälningsärenden

Program
1 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016