Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 februari 2017 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Information om studieresan med näringslivsfokus till Midwestregionen i USA som genomfördes i oktober 2016

  Dnr 2016/00291 141

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 179/2016


 5. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om centrum- och kulturutveckling i Falköping

  Dnr 2016/00350 880

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 17/2017

            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 65/2016

            d) Tekniska nämnden § 96/2016

            e) Kommunstyrelsen § 164/2016

            f) Motionen


 6. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att sänka mandatstödet


  Dnr 2016/00426 104

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2017

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

            c) Kommunstyrelsen § 200/2016

            d) Motionen


 7. Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

  Dnr 2016/00529 456

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 39/2016

            d) Missiv

            e) Förslag till avfallsföreskrifter


 8. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00612 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 20/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till reglementet

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 92/2016


 9. Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Falköping kommun

  Dnr 2015/00552 004

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 21/2017

            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till dokumenthanteringsplan

            d) Sammanställning av föreslagna förändringar

            e) Nuvarande dokumenthanteringsplan


 10. Strategi för funktionshinderfrågor

  Dnr 2016/00477 731

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till strategi

            d) Socialnämnden § 112/2016


 11. Revidering av regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag

  Dnr 2016/00607 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till regler


 12. Entledigande av Erik Norén (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00034 023

  Bilaga a) Avsägelse


 13. Entledigande av Marita Ljus (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

  Dnr 2017/00054 101

  Bilaga a) Avsägelse


 14. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00077 023

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2017/00078 023

  Bilaga a) Avsägelse

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 27 februari 2017