Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 juni 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistorochbilagorkommunfullmaktige.4.1a558bbd14228b75d6835cf.html">Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Falköpings kommuns delårsrapport per april 2017

  Dnr 2017/00252 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 75/2017

            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande

            c) Delårsrapporten


 5. Policy för medborgardialog

  Dnr 2016/00509 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 78/2017

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till policy

            d) Nämndernas remissvar


 6. Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar

  Dnr 2017/00087 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till policy

            d) Nämndernas remissvar


 7. Policy för sponsring

  Dnr 2017/00086 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 80/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till policy

            d) Nämndernas remissvar


 8. Avtal om överlåtelse av räddningsnämnden i Skara kommuns lösa egendom till Falköpings kommun

  Dnr 2017/00236 001

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2017

            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till avtal med bilaga


 9. Tilläggsavtal om ekonomisk fördelningsmodell i gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner

  Dnr 2017/00235 001

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2017

            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till avtal


 10. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00221 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 5/2017

            d) Årsredovisning

            e) Revisionsberättelse

            f) Granskningsrapport


 11. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00249 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 88/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst § 275/2017

            d) Årsredovisning

            e) Revisionsberättelse

            f) Granskningsrapport


 12. Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping

  Dnr 2017/00187 299

  Bilaga a) Kommunstyrelsens ordförandes beslut

            b) Tekniska nämnden § 57/2017

            c) Kommunstyrelsen § 89/2017

            d) Kommunfullmäktige § 68/2017

            e) Programhandling

            f) Kostnadsberäkning


 13. Val av revisor till Johan Halléns Understödsfond för behövande köpmän

  Dnr 2017/00342 102


 14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kelesh Hussein (S)

  Dnr 2017/00208 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 71/2017


 15. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00338 101

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2017/00337 101

  Bilaga a) Avsägelse


 17. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskningsrapport gällande styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstverksamheten

            b) Socialnämnden § 45/2017 – svar på kommunrevisionens granskning

            c) Demokratiberednings mötesanteckningar 2017-05- 19

            d) Socialnämnden § 55/2017 – Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 1 år 2017

Program
1 av 15
Publicerad
måndag 26 juni 2017