NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i kommunfullmäktige

Andakt med kyrkoherde Magnus Carlsson från Floby

Genomgång av ärendelistan med Ingegerd Darius

Mötets öppnande och upprop

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Fråga från Annica Olofsson om äldres rätt till utevistelse

Fråga från Annica Olofsson om kostnader för Cittaslow

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

"Motion om handlingsplanen ""Samverkan för ökad trygghet …"

Motion om trafiksituationen vid Vindängenskolan i Falköping

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen …

Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om LSS - rapport

Motion om skyltning av cykelleden mellan Falköping och …

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen - revidering

Policy för drogförebyggande arbete i Falköpings kommun

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Plan för vuxnas lärande i Falköpings kommun 2010-2012

Taxa för uthyrning av lokaler på LärCenter

Björktuna i Stenstorp - framtida användning

Motion om kompetenshöjning för ungdomar

Motion om handlingsplan för stora träd i Falköpings kommun

Publicerad
söndag 21 februari 2010

Kommunfullmäktige 2010