NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktige 29 mars 2010

Kommunfullmäktige 29 mars 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i kommunfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Genomgång av ärendelistan med Ingegerd Darius

Mötets öppnande och upprop

Information om kommuns två projekt med Ondangwa i Namibia

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Motion om livsmedelspolicy

Byggnadsnämndens reglemente - komplettering

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad inom Falköpi…

Införande av valfrihetssystem inom äldre- och handikap…

Alkoholförtäringsförbud - ändring i lokala ordningsföreskri…

Riktlinje för bisyssla

Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdragen …

Anhållan hos länsstyrelsen om sammanräkning för utsee…

Återbesättande av kommunala förtroendeuppdrag efter …

Publicerad
söndag 28 mars 2010

Kommunfullmäktige 2010