Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 mars 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Kommunrevisionens granskning av valnämnden

  Dnr 2014/00381 110

  Bilaga a) Valnämndens ordförandes och valsamordnarens skrivelse 2014-12-19

            b) Revisionsrapporten


 5. Kommunrevisionens granskning av regelverk för fördelning av tomter för småhus

  Dnr 2014/00382 256

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2015

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                          2015-01-09

            c) Revisionsrapporten


 6. Kommunrevisionens granskning av 2014 års leverantörsfakturor

  Dnr 2014/00543 007

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 40/2015

            b) Upphandlingsstrategens tjänsteutlåtande 2015-02-19

            c) Revisionsrapporten


 7. Besvarande av motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om en helt avgiftsfri grundskola

  Dnr 2014/00192 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-01-08

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 68/2014

            d) Kommunstyrelsen § 122/2014

            e) Motionen


 8. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015

  Dnr 2014/00529 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 30/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-01-09

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 33/2014

            d) Sammanfattning av förändringar

            e) Renhållningstaxa AÖS 2015

            f) Renhållningstaxa Skara 2015


 9. Val till direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

  Dnr 2015/00037 102

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 31/2015

            b) Skrivelse från Tolkförmedling Väst


 10. Val av representant till Samrådet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

  Dnr 2015/00039 102

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2015

            b) Skrivelse från Tolkförmedling Väst


 11. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om inventering och utredning av kommunens skolgårdar

  Dnr 2014/00163 337

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 35/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-02-06

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2014

            d) Kommunstyrelsen § 180/2014

            e) Tekniska nämnden § 118/2014

            f) Barn- och utbildningsnämnden § 44/2014

            g) Kommunstyrelsen § 98/2014

            h) Motionen


 12. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att ansöka om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

  Dnr 2014/00202 167

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-02-11

            c) Räddningsnämnden § 38/2014

            d) Barn- och utbildningsnämnden § 67/2014

            e) Brottsförebyggande rådets yttrande 2014-11-05

            f) Kommunstyrelsen § 152/2014

            g) Motionen


 13. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att upprusta banvallen och öka tillgängligheten för fler att ta del av den

  Dnr 2014/00280 312

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 37/2015

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-02-19

            c) Tekniska nämnden § 119/2014

            d) Kommunstyrelsen § 181/2014

            e) Motionen


 14. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att stoppa tiggeriet

  Dnr 2014/00327 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 38/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-02-05

            c) Socialnämnden § 112/2014

            d) Kommunstyrelsen § 182/2014

            e) Motionen


 15. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om frukt till kommunens elever

  Dnr 2014/00328 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 39/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-02-04

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 82/2014

            d) Tekniska nämnden § 118/2014

            e) Kommunstyrelsen § 183/2014

            f) Motionen


 16. Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

  Dnr 2015/00007 812

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 41/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-02-06

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 65/2014

            d) Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun


 17. Införande av tertialuppföljning i Falköpings kommun

  Dnr 2015/00044 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 43/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-02-02


 18. Antagande av friluftsplan för Falköpings kommun

  Dnr 2011/00073 430

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 50/2015

            b) Stadsbyggnadschefens och kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-01-28

            c) Samrådsredogörelse

            d) Friluftsplan


 19. Ombudgetering av investeringsmedel för exploatering till drift

  Dnr 2015/00073 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2015

            b) Mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-19


 20. Personalförsörjningsplan för Falköpings kommun år 2015

  Dnr 2014/00421 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 59/2015

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2014-11-05

            c) Personalförsörjningsplan


 21. Entledigande av Åke Hedlund (S) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00029 101

  Bilaga a) Avsägelse 2015-01-21


 22. Entledigande av Kevin Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00087 101

  Bilaga a) Avsägelse 2015-02-22


 23. Entledigande av Jonas Landén (SD) från uppdragen som ersättare i socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00117 023

  Bilaga a) Avsägelser 2015-03-11


 24. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Slutrapport om ungdomars delaktighet – Var och en gör sitt

            b) Kultur- och fritidsnämndens inventering av skol- och näridrottsplatser i               Falköpings kommun

            c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 4

            d) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4

            e) Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2014

            f) Kommunrevisionens granskning av kostverksamheten

Program
1 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015