Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 19-24

Kommunfullmäktige 30 mars 2015

 1. Ombudgetering av investeringsmedel för exploatering till drift

  Dnr 2015/00073 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2015

            b) Mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-19


 2. Personalförsörjningsplan för Falköpings kommun år 2015

  Dnr 2014/00421 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 59/2015

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2014-11-05

            c) Personalförsörjningsplan


 3. Entledigande av Åke Hedlund (S) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00029 101

  Bilaga a) Avsägelse 2015-01-21


 4. Entledigande av Kevin Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00087 101

  Bilaga a) Avsägelse 2015-02-22


 5. Entledigande av Jonas Landén (SD) från uppdragen som ersättare i socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00117 023

  Bilaga a) Avsägelser 2015-03-11


 6. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Slutrapport om ungdomars delaktighet – Var och en gör sitt

            b) Kultur- och fritidsnämndens inventering av skol- och näridrottsplatser i               Falköpings kommun

            c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 4

            d) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4

            e) Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2014

            f) Kommunrevisionens granskning av kostverksamheten

Program
21 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 30 mars 2015