NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktige 31 maj 2010

Kommunfullmäktige 31 maj 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i kommunfullmäktige

Genomgång av ärendelistan med Ingegerd Darius

Mötets öppnande och upprop

Integrationssamverkan Skaraborg 2010 (information)

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Förtroendemannaorganisation för Falköpings kommun …

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda …

Partistöd

Motion om yttranderätt m.m. för ersättare i styrelser och n…

Policy för upphandling

Reglemente för Färdtjänst Skaraborg - revidering

Kvartalsuppföljning mars 2010

Entledigande och återbesättande av kommunala förtroende…

Publicerad
söndag 30 maj 2010

Kommunfullmäktige 2010