Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 19 december 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 19 december 2016 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

Kultur- föreningsledar- och idrottsstipendierna samt folkhälsopriset delas ut klockan 18:30

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag

  Dnr 2016/00239 831

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2016

            b) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-11

            c) Kommunstyrelsen § 127/2016

            d) Motionen


 5. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Dnr 2016/00444 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-10-10

            c) Förslag till reviderat reglemente med markerade ändringar


 6. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

  Dnr 2016/00469 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 226/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-25

            c) Förslag till reviderade riktlinjer

            d) Nuvarande riktlinjer


 7. Riktlinjer för internkontroll

  Dnr 2016/00467 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-21

            c) Förslag till riktlinjer

            d) Nuvarande reglemente


 8. Ändrad tidpunkt för inbetalning av särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2016

  Dnr 2016/00489 049

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 231/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-11-03


 9. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun år 2017

  Dnr 2016/00487 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-11-14

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 68/2016


 10. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport för år 2016

  Dnr 2016/00476 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-10-31

            c) Direktionen för Tolkförmedling Väst § 245/2016

            d) Delårsrapporten

            e) Granskningsrapporten


 11. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2017

  Dnr 2016/00494 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 237/2016

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-11-04


 12. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Ingrid Martens (C)

  Dnr 2016/00473 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 150/2016


 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur och fritidsnämnden efter Sören Rafstedt (M)

  Dnr 2016/00482 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 151/2016


 14. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00525 101

  Bilaga a) Avsägelse


 15. Entledigande av Julia Björck (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, Falköpings Hyresbostäder AB och astighetsaktiebolaget Mösseberg

  Dnr 2016/00519 101

  Bilaga a) Avsägelse


 16. Entledigande av Karin Johansson från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB

  Dnr 2016/00556 101

  Bilaga a) Avsägelse


 17. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren

  Dnr 2016/00569 101

  Bilaga a) Avsägelse


 18. Entledigande av Christina Johansson (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00578 101

  Bilaga a) Avsägelse


 19. Entledigande av Erik Kyrkander (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00577 101

  Bilaga a) Avsägelse


 20. Val till nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg

  Dnr 2016/00531 102

  Bilaga a) Valberedningen § 1/2016


 21. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag

  Dnr 2016/00532 102

  Bilaga a) Valberedningen § 2/2016


 22. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00533 102

  Bilaga a) Valberedningen § 3/2016


 23. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00534 102

  Bilaga a) Valberedningen § 4/2016


 24. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00535 102

  Bilaga a) Valberedningen § 5/2016


 25. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2016/00536 102

  Bilaga a) Valberedningen § 6/2016


 26. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla

  Dnr 2016/00537 102

  Bilaga a) Valberedningen § 7/2016


 27. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden – förslag

  Dnr 2016/00538 102

  Bilaga a) Valberedningen § 8/2016


 28. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

  Dnr 2016/00539 102

  Bilaga a) Valberedningen § 9/2016


 29. Val av ombud vid Falköping Nu:s föreningsstämmor

  Dnr 2016/00540 102

  Bilaga a) Valberedningen § 10/2016


 30. Val av revisor till Falköping Nu

  Dnr 2016/00541 102

  Bilaga a) Valberedningen § 11/2016


 31. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor

  Dnr 2016/00542 102

  Bilaga a) Valberedningen § 12/2016


 32. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

  Dnr 2016/00543 102

  Bilaga a) Valberedningen § 13/2016


 33. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

  Dnr 2016/00544 102

  Bilaga a) Valberedningen § 14/2016


 34. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

  Dnr 2016/00545 102

  Bilaga a) Valberedningen § 15/2016


 35. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

  Dnr 2016/00546 102

  Bilaga a) Valberedningen § 16/2016


 36. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

  Dnr 2016/00547 102

  Bilaga a) Valberedningen § 17/2016


 37. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

  Dnr 2016/00548 102

  Bilaga a) Valberedningen § 18/2016


 38. Val av ombud vid årsmötet med Sweden Emilia Romagna Network, SERN

  Dnr 2016/00549 102

  Bilaga a) Valberedningen § 19/2016


 39. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                   vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2016

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 år                 2016

Program
1 av 15
Publicerad
måndag 19 december 2016