Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Kommunfullmäktige 24 november 2014

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 24 november 2014 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Kommunrevisonens granskning av rutin för bisysslor

  Dnr 2014/00263 020

  Bilaga a) Personalutskottet § 32/2014

            b) Revisionsrapport


 5. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfull-mäktigegrupp om daglig verksamhet på äldreboende

  Dnr 2014/00141 733

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 186/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-09-12

            c) Socialnämnden § 63/2014 med yttrande

            d) Kommunstyrelsen § 97/2014

            e) Motionen


 6. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om ekologisk mat i kommunens kök

  Dnr 2014/00164 460

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 187/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-09-16

            c) Tekniska nämnden § 66/2014

            d) Kommunstyrelsen § 99/2014

            e) Motionen


 7. Revidering av reglementet för Färdtjänst Skaraborg

  Dnr 2014/00285 736

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-09-11

            c) Komplettering från Kollektivtrafikkontoret

            d) Skaraborgs kommunalförbund § 49/2014 med bilagor

            e) Socialnämnden § 35/2014


 8. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2014/00348 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2014

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-09-12


 9. Falköpings kommuns kvartalsuppföljning september 2014

  Dnr 2014/00372 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 204/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-10-13

            c) Kvartalsuppföljning september 2014


 10. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2014

  Dnr 2014/00364 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-10-10

            c) Avfallshantering Östra Skaraborg § 23/2014

            d) Delårsrapport år 2014

            e) Revisorernas bedömning 2014-10-06 av delårsrapporten

            f) PWCs granskningsrapport 2014-10-03


 11. Kommanlförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2014

  Dnr 2014/00366 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Skaraborgsvatten § 14/2014

            d) Delårsrapport år 2014

            e) Revisorernas bedömning av delårsrapporten

            f) PWCs granskningsrapport 2014-09-04


 12. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

  Dnr 2014/00340 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 211/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 32/2014

            d) Nuvarande taxa


 13. Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet

  Dnr 2014/00341 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 212/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 34/2014

            d) Nuvarande taxa


 14. Avgifter för skol- och lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby

  Dnr 2014/00342 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 213/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande2014-10-09

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 33/2014

            d) Nuvarande taxa


 15. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och taxa för anslutning av vatten

  och avlopp utanför verksamhetsområde

  Dnr 2014/00374 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2014

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-10-17

            c) VA-chefens tjänsteutlåtande 2014-10-20

            d) Tekniska nämnden § 78/2014

            e) Nuvarande taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

            f) Nuvarande taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde


 16. Antagande av planprogram för Tåstorp 7:7, Fåraberget, Falköpings stad

  Dnr 2014/00368 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2014

            b) Planarkitektens tjänsteutlåtande 2014-09-26

            c) Planprogram och samrådsredogörelse


 17. Antagande av detaljplan för Prästgårdsgärde, Falköpings stad

  Dnr 2014/00376 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2014

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2014-10-13

            c) Byggnadsnämnden § 117/2014

            d) Antagandehandling


 18. Inlösen av fastigheten Mösseberg 50:13 vid Ranliden

  Dnr 2013/00334 252

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 219/2014

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2014               10-01 med bilaga


 19. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2015

  Dnr 2014/00419 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 3/2014


 20. Entledigande av Maria Henriksson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00378 101

  Bilaga a) Avsägelse


 21. Flerårsplan för åren 2015–2017 med budget för år 2015

  Dnr 2014/00373 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 220/2014

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-10-14

            c) Flerårsplanen

Program
9 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 24 november 2014