Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 14 december 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 14 december 2015 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna samt miljöpris och folkhälsopris delas ut klockan 18:30.

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om uppföljning av beviljade motioner

  Dnr 2015/00231 009

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 231/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-10-23

            c) Kommunstyrelsen § 152/2015

            d) Motionen


 5. Ändring av internräntan

  Dnr 2015/00464 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2015

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-20


 6. Tomtpris för Skattegården, Stenstorp, år 2016

  Dnr 2015/00524 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2015

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-11-03


 7. Renhållningsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

  Dnr 2015/00517 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2015

            b) Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 2015-11-11

            c) Delegationsprotokoll 2015-10-23

            d) Förbundschefens tjänsteutlåtande 2015-10-21

            e) Dom från Vänersborgs tingsrätt

            f) Avfallsplan 2011–2020

            g) Föreskrifter om avfallshantering


 8. Antagande av detaljplan för kvarteret Diamanten med flera, Falköpings kommun

  Dnr 2015/00530 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 236/2015

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-11-09

            c) Antagande handlingar


 9. Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

  Dnr 2015/00555 706

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 240/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-11-23

            c) Socialnämnden § 90/2015

            d) Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-26

            e) Förslag till nya avgifter


 10. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)

  Dnr 2015/00602 115

  Bilaga a) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt


 11. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag

  Dnr 2015/00413 102

  Bilaga a) Valberedningen § 3/2015


 12. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2015/00414 102

  Bilaga a) Valberedningen § 4/2015


 13. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2015/00415 102

  Bilaga a) Valberedningen § 5/2015


 14. Val av styrelse för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

  Dnr 2015/00416 102

  Bilaga a) Valberedningen § 6/2015


 15. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköpings AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2015/00417 102

  Bilaga a) Valberedningen § 7/2015


 16. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen

  Det finns bruk för alla

  Dnr 2015/00418 102

  Bilaga a) Valberedningen § 8/2015


 17. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

  Dnr 2015/00426 102

  Bilaga a) Valberedningen § 9/2015


 18. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsbys AB:s bolagsstämmor

  Dnr 2015/00419 102

  Bilaga a) Valberedningen § 10/2015


 19. Val av ombud vid Falköpings Nu:s föreningsstämmor

  Dnr 2015/00420 102

  Bilaga a) Valberedningen § 11/2015


 20. Val av revisor till Falköpings Nu

  Dnr 2015/00421 102

  Bilaga a) Valberedningen § 12/2015


 21. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor

  Dnr 2015/00427 102

  Bilaga a) Valberedningen § 13/2015


 22. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum

  Dnr 2015/00422 102

  Bilaga a) Valberedningen § 14/2015


 23. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond

  Dnr 2015/00423 102

  Bilaga a) Valberedningen § 15/2015


 24. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

  Dnr 2015/00424 102

  Bilaga a) Valberedningen § 16/2015


 25. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

  Dnr 2015/00428 102

  Bilaga a) Valberedningen § 17/2015


 26. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

  Dnr 2015/00429 102

  Bilaga a) Valberedningen § 18/2015


 27. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

  Dnr 2015/00425 102

  Bilaga a) Valberedningen § 19/2015


 28. Val av nämnden för Stiftelsen Falköpings Utsädesfond

  Dnr 2015/00430 102

  Bilaga a) Valberedningen § 20/2015


 29. Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna,

  SERN

  Dnr 2015/00431 102

  Bilaga a) Valberedningen § 22/2015


 30. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 3

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3

Program
1 av 27
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 14 december 2015