Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 21 mars 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Information om Skaraborgs kommunalförbunds verksamhet

  Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson informerar


 5. Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om förtätad pendlingsparkering

  Dnr 2015/00372 514

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2016-01-11

            c) Byggnadsnämnden § 133/2015

            d) Kommunstyrelsen § 173/2015

            e) Motionen


 6. Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram, förändrat bemyndigande och kommunal borgen som säkerhet för räntesänkningar

  Dnr 2015/00647 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-29

            c) Framställan


 7. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om ett levande centrum

  Dnr 2015/00242 141

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 47/2016

            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-01-27

            c) Kommunstyrelsen § 153/2015

            d) Motionen


 8. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om sex timmars arbetsdag

  Dnr 2015/00288 022

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 48/2016

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-26

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 91/2015

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 76/2015

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 43/2015

            f) Tekniska nämnden § 105/2015

            g) Räddningsnämnden § 45/2015

            h) Socialnämnden § 83/2015

            i) Kommunstyrelsen § 154/2015

            j) Motionen


 9. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om hantering av arbetstider

  Dnr 2015/00407 022

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2016

            b) Kommunstyrelsens personalutskott § 1/2016

            c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-11

            d) Kommunstyrelsen § 209/2015

            e) Motionen


 10. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00628 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 52/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Barn- och utbildningsnämnden § 105/2015


 11. Revidering av byggnadsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00641 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 53/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Byggnadsnämnden § 159/2015


 12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Dnr 2016/00040 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 54/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-25

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente


 13. Revidering av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00037 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 55/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 50/2015


 14. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00038 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Kultur- och fritidsnämnden § 87/2015


 15. Revidering av räddningsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00651 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Räddningsnämnden § 58/2015


 16. Revidering av socialnämndens reglemente

  Dnr 2015/00575 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-20

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Socialnämnden § 92/2015


 17. Revidering av tekniska nämndens reglemente

  Dnr 2016/00039 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Tekniska nämnden § 4/2016


 18. Revidering av valnämndens reglemente

  Dnr 2016/00036 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Valnämnden § 2/2015


 19. Revidering av kommunrevisionens reglemente

  Dnr 2016/00093 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 61/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-09

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente


 20. Reglemente för överförmyndaren

  Dnr 2016/00041 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-03

            c) Förslag till reglemente


 21. Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

  Dnr 2015/00645 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 63/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-12-28

            c) Förslag till ägardirektiv med ändringar


 22. Ledningsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

  Dnr 2015/00653 180

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 64/2016

            b) Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2016-01-12

            c) Förslag till ledningsplan


 23. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00134 101

  Bilaga a) Avsägelse


 24. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

  Dnr 2016/00135 101

  Bilaga a) Avsägelse


 25. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2015

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2015

            c) Kommunrevisionens granskning av löner

            d) Kommunstyrelsen § 50/2016

            e) Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av offentlighetsprincipen                   och registrering av handlingar

            f) Kommunstyrelsen § 51/2016

Program
1 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016